statuten


Statuten van Les Copains Culinaires Artikel 1 NAAM
De vereniging draagt de naam: LES COPAINS CULINAIRES.
Artikel 2 ZETEL
Zij heeft haar zetel te OOSTERHOUT (Noord - Brabant).
Artikel 3 DOEL
De vereniging stelt zich ten doel:
1. Het initiëren, organiseren en begeleiden van studie - en praktijkbijeenkomsten op culinair gebied.
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het in gebruik of eigendom verwerven van een daartoe geschikte praktijkruimte met toebehoren, welke op vaste (maandelijkse) dagen en tijden aan afzonderlijke groepen leden (hierna aangeduid als kookgroepen) ter beschikking wordt gesteld onder in een huishoudelijk reglement te regelen voorwaarden.
De vereniging is bevoegd ter verwezenlijking van haar doelstelling alle geldmiddelen te verkrijgen als nodig zal blijken te zijn.
3. De vereniging beoogt niet het maken van winst.
Artikel 4 LEDEN
1. De leden worden onderscheiden in gewone leden en gastkokers. Gewone leden kunnen zijn meerderjarige personen. Nadere eisen aan deze leden kunnen bij huishoudelijk reglement worden gesteld.
Ieder lid heeft het recht onder bij huishoudelijk reglement nader te stellen regelen introducés aan de activiteiten van de kookgroep, waartoe hij/zij behoort, te laten deelnemen
2. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.
3. Het lidmaatschap is persoonlijk en derhalve niet vatbaar voor overdracht of overgang.
Artikel 5 Gastkokers
Gastkokers zijn zij die aan de activiteiten van het genootschap deelnemen, doch nog niet als lid zijn aangenomen. gastkokers worden als gewoon lid aangenomen, tenzij, binnen een bij huishoudelijk reglement te bepalen termijn na de toelating door de groep, het bestuur een beslissing in andere zin neemt.
Artikel 6 TOELATING
1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en gastkokers tot lid
Statuten versie 23-03-2016 LCC
van de vereniging en de aanwijzing van de kookgroep, waar het lid deel van gaat uitmaken. Zij kan zich daarbij doen bijstaan door een haar te benoemen commissie van toelating. Een lid wordt niet toegelaten voordat de leden van de desbetreffende kookgroep op bij huishoudelijk reglement
te regelen wijze zijn geraadpleegd over de toelating. Hierbij geldt dat een lid niet tot de desbetreffende kookgroep wordt toegelaten, indien meer dan één lid van deze kookgroep hiertegen gegronde bezwaren heeft. Ieder lid kan personen voor het lidmaatschap voordragen.
2. Bij niet-toelating tot lid kan de Algemene Ledenvergadering niet alsnog tot toelating besluiten. De regels bij de toelating in acht te nemen worden gesteld bij het huishoudelijk reglement.
3. Indien een lid is toegelaten, doet de secretaris hiervan schriftelijk mededeling aan dat lid.
Artikel 7 VERPLICHTINGEN VAN LEDEN
1. De leden zijn een jaarlijkse contributie verschuldigd, waarvan het bedrag jaarlijks wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op voorstel van het bestuur.
2. Het lid, dat na contributieverhoging het lidmaatschap opzegt, is over de opzegtermijn de oude contributie verschuldigd.
3. De Algemene Ledenvergadering kan besluiten, dat nieuwe leden een entreegeld betalen, waarvan de grootte door de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld op voorstel van het bestuur.
4. Het bestuur regelt de wijze, waarop de contributie en het eventuele entreegeld worden betaald.
5. Indien een lid niet of niet tijdig voldoet aan zijn financiële verplichtingen jegens de vereniging kan het bestuur besluiten tot onmiddellijke schorsing van het lid.
Artikel 8 EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door opzegging van het lid. Bij opzegging eindigt het lidmaatschap bij het einde van het verenigingsjaar.
c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d. door royement. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, (huishoudelijke) reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Royement geschiedt door het bestuur.
Statuten versie 23-03-2016 LCC
2. Het besluit tot opzegging of royement wordt het betreffende lid door het bestuur ten spoedigste bij aangetekend schrijven medegedeeld. Binnen veertien dagen na ontvangst van het besluit staat het lid schriftelijk beroep open op de Algemene Ledenvergadering, in te dienen bij de secretaris bij aangetekend schrijven. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
Artikel 9 RECHTEN Gastkokers
Behalve de overige rechten die aan gastkokers bij of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben zij het recht de door de vereniging georganiseerde activiteiten bij te wonen.
Artikel 10 KOOKGROEPEN
De leden van de vereniging maken ieder deel uit van een kookgroep. Een kookgroep heeft een bij huishoudelijk reglement te bepalen omvang, werkwijze en structuur en komt op in overleg met het bestuur en in overeenstemming met het huishoudelijk reglement vastgestelde dagen en tijden bij elkaar.
Artikel 11 ALGEMENE LEDENVERGADERING
1. Er is een Algemene Ledenvergadering, waarvan alle gewone leden deel uitmaken. De Algemene Ledenvergadering vergadert tenminste éénmaal per verenigingsjaar, hetwelk samenvalt met het kalenderjaar.
2. De bijeenroeping geschiedt schriftelijk waaronder begrepen elektronische post, zoveel mogelijk met vermelding der te behandelen punten en tenminste zeven dagen tevoren, waarbij de dagen van de bijeenroeping en vergadering niet worden meegerekend.
3. Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij in deze statuten anders wordt bepaald.
4. De stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen schriftelijk bij gesloten briefjes.
5. Voor zover in de statuten niet anders is bepaald, berusten alle bevoegdheden bij de Algemene Ledenvergadering.
6. De Algemene Ledenvergadering kan op voorstel van het bestuur al zodanige commissies instellen als het bestuur nodig acht.
7. Ieder lid kan zich ter vergadering door maximaal één ander lid, zoals blijkende uit een schriftelijke volmacht, laten vertegenwoordigen.
Artikel 12 BESTUUR
1. Er is een bestuur, bestaande uit tenminste drie en ten hoogste negen leden. De Algemene Ledenvergadering bepaalt op voorstel van het bestuur het aantal bestuursleden.
2. Zij worden voor de duur van drie jaar door de Algemene Ledenvergadering benoemd uit de leden.
Van het zittend bestuur treedt jaarlijks, voor het eerst in het jaar negentienhonderdvijfennegentig, tenminste een lid af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. Een bestuurslid maakt ten hoogste zes achtereenvolgende jaren deel uit van het bestuur met dien verstande dat dit telkenmale verlengd kan worden voor de periode van 1 jaar door de ledenvergadering na afloop van de 6 jaren.
Statuten versie 23-03-2016 LCC
3. Er is een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die tezamen het dagelijks bestuur vormen. Het dagelijks bestuur verdeelt haar functies in onderling overleg.
4. Zowel het bestuur als de leden kunnen kandidaten voordragen ter voorziening in de vacatures in het bestuur en wel op de volgende wijze. De namen van de door het bestuur voorgedragen kandidaten worden ten minste één maand voor de datum, waarop de algemene vergadering wordt gehouden, schriftelijk, waaronder begrepen elektronische post, aan de leden bekend gemaakt.
Uiterlijk vijf werkdagen voor de vergadering kunnen leden zich schriftelijk (niet per elektronische post) bij de secretaris als kandidaat voor de opengevallen bestuursfunctie aanmelden. Deze kandidaatstelling moet zijn medeondertekend door tenminste tien stemgerechtigde leden.
De Algemene Vergadering kiest vervolgens uit de voorgedragen leden het nieuwe bestuurslid. De Algemene Vergadering kan mits genomen met een meerderheid van twee/derde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen het bindend karakter van de voordracht ontnemen.
5. Aanvulling van een tussentijdse vacature kan worden aangehouden tot de eerstkomende Algemene Ledenvergadering. Een onvolledig bestuur blijft bevoegd totdat in de vacature is voorzien
6. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden bij ontstentenis vervangen door de overige bestuursleden in volgorde van bestuursjaren.
7. Het bestuur is belast, behoudens de hierna te vermelden beperkingen, met het besturen van de vereniging in de ruimste zin van het woord.
Het behoeft de toestemming van de Algemene Ledenvergadering voor beslissingen aangaande rechtshandelingen waarbij het geldelijk bedrag gelijk aan twintig maal het jaarlijkse contributiebedrag per lid te boven gaat, voor zover zij niet in de begroting zijn opgenomen en goedgekeurd. Het bestuur is, mits met toestemming van de Algemene Ledenvergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, alsook tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van eenderde verbindt.
8. Het bestuur is bevoegd een lid voor bepaalde of onbepaalde tijd te schorsen. De schorsing voor onbepaalde tijd gaat terstond in. Het bestuur geeft binnen drie maal vier en twintig uur van de schorsing bij aangetekend schrijven kennis aan het geschorste lid met opgave van redenen.
9. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging, met de bijeenroeping van vergaderingen van de Algemene Ledenvergadering en bestuur en met de voorbereiding en uitvoering van de besluiten dier organen.
Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging en bovendien vertegenwoordigen twee gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur de vereniging in en buiten rechte.
10. De voorzitter is belast met de leiding van vergaderingen van Algemene Ledenvergadering en bestuur; hij ondertekent alle besluiten, waaronder de vaststelling der notulen, alsmede alle andere van de Algemene Ledenvergadering, het bestuur of het dagelijks bestuur uitgaande stukken.
Statuten versie 23-03-2016 LCC
11. De secretaris is belast met het agenderen en het opmaken der notulen van vergaderingen van het bestuur en van de Algemene Ledenvergadering, het verzorgen de correspondentie en het bewaren van het archief, alles volgens aanwijzingen van het bestuur; hij ondertekent mede alle besluiten van Algemene Ledenvergadering en bestuur en uitgaande stukken. De wijze waarop de vereniging met haar leden communiceert, zal worden vastgelegd bij huishoudelijk reglement.
12. De penningmeester is belast met het beheer, waaronder wordt verstaan:
a. het beheer van de roerende en onroerende goederen;
b. het beleggen en herbeleggen van de kasmiddelen;
c. het innen van de door de leden verschuldigde contributies, entreegelden, participaties en boeten;
d. het doen van betalingen waarvoor de voorafgaande toestemming van de Algemene Ledenvergadering vereist is. Voor beheersbeslissingen die financiële verplichtingen voor de vereniging ten gevolge hebben, behoeft hij de medewerking van de andere leden van het dagelijks bestuur. Alle kwitanties en betalingsopdrachten worden door hem ondertekend.
13. a. Jaarlijks wordt door de penningmeester de begroting opgesteld, welke door de Algemene Ledenvergadering wordt goedgekeurd. Eveneens jaarlijks maakt hij binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar een rekening en verantwoording alsmede een balans op.
b. Deze worden in het eerste halfjaar van het lopende verenigingsjaar aan de gewone leden ter kennisneming aangeboden door toezending of ter visielegging en worden daarna zo spoedig mogelijk vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.
c. Ieder jaar wordt door de Algemene Ledenvergadering op voordracht van het bestuur of de Algemene Ledenvergadering voor het komende verenigingsjaar een kascommissie benoemd uit de gewone leden van tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, ter controle van het financieel beheer van de penningmeester, welke commissie aan de Algemene Ledenvergadering in de volgende Algemene Ledenvergadering verslag uitbrengt.
14. Het bestuur vergadert tenminste éénmaal in ieder kwartaal van een verenigingsjaar.
Artikel 13 STATUTENWIJZIGING
1. De Algemene Ledenvergadering besluit op voordracht van het bestuur tot statutenwijziging met een meerderheid van twee/derde der stemmen.
2. In de bijeenroeping der Algemene Ledenvergadering, houdende deze wijziging, wordt van de voorgestelde wijziging mededeling gedaan.
3. Tenminste vijf dagen voor de Algemene Ledenvergadering wordt de tekst van de voorgestelde wijziging ter inzage aan de leden van de vereniging verstrekt.
4. Een wijziging van de statuten treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. De voorzitter is tezamen met de secretaris bevoegd deze notariële akte te ondertekenen namens de vereniging.
Artikel 14 HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Statuten versie 23-03-2016 LCC
1. a. De Algemene Ledenvergadering stelt op voordracht van het bestuur een huishoudelijk reglement vast. In dit huishoudelijk reglement worden nadere regels gegeven omtrent lidmaatschap, de introductie, de betaling van contributie en entreegelden, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht, maatregelen van orde, gedragsregels, het benoemen van leden in functies, het functioneren van commissies en de overige zaken welke blijkens deze statuten bij reglement zullen worden geregeld.
b. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
2. Het huishoudelijk reglement en de wijziging daarvan behoeven de goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering. Besluiten tot vaststelling en wijziging worden genomen op voordracht van het bestuur bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Daarbij wordt tevens dag van inwerkingtreding bepaald.
De leden 2 en 3 van artikel 13 zijn van overeenkomstige toepassing bij vaststelling en wijziging van het huishoudelijk reglement.
3. In alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
Artikel 15 ONTBINDING
1. Het besluit tot ontbinding van de vereniging wordt op voordracht door het bestuur door de Algemene Ledenvergadering met een meerderheid van twee/derde der stemmen genomen.
2. Het bestuur draagt zorg voor de vereffening, voor zover de Algemene Ledenvergadering niet anders heeft bepaald, met inachtneming van de door de Algemene Ledenvergadering gegeven richtlijnen
3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen, die ten tijde van het besluit tot ontbinding gewoon lid van de vereniging waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel met dien verstande dat er eerst word overgegaan tot uitbetaling van diegene die de obligatiestorting hebben voldaan waarna de overgebleven gelden worden verdeeld over alle verdere leden. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.
Artikel 16 UITLEG
1. Bij geschillen omtrent uitleg der statuten of van bepalingen van titel 2, afdeling 1 van het tweede boek van het Burgerlijk Wetboek, is de door het bestuur gegeven uitleg bindend.
2. In gevallen waarin de statuten en de wet niet voorzien, beslist het bestuur.
Slot

 

Artikel 1. Kookgroepen.
1. Ieder lid van de vereniging maakt deel uit van een kookgroep. Een kookgroep wordt geleid door een chef en kookt maandelijks op een vaste dag. Kookgroepen dienen een minimale omvang te hebben van 12 leden. Het maximale aantal leden per groep bedraagt 15. Een kookgroep kookt 10 maal per jaar. Koken in de maanden juli en augustus behoort (onder voorwaarden) tot de mogelijkheden.
2. Bij startende groepen zal het bestuur gedurende een aanloopperiode ontheffing voor het aantal leden toepassen.
3. Het bestuur benoemt op voordracht van de betreffende groep de chef. De chef is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de kookgroep. Hij of zij is verantwoordelijk voor een juiste opgave van alle gegevens voor deafrekenstaten.
4. Na acceptatie van het lidmaatschap dient het nieuwe lid de voorgeschreven kleding te dragen. Deze kan aangeschaft worden bij de ISPC Hanos. Op het inschrijfformulier kan aangegeven worden of men een pas wil aanvragen. Een kookgroep kan introducés laten meekoken. De kosten per avond bedragen het jaarlijks door het bestuur bepaalde tarief, te voldoen aan de chef of kasbeheerder van de groep.
De chef dient uiterlijk veertien dagen voor het begin van de nieuwe maand het aantal kookleden en betalende gastkokers in zijn groep door te geven aan de penningmeester.
5. Na doorgave van een gerecht dienen aanrechtbladen door de kookgroep geheel ontruimd te worden opgeleverd. De aanrechtbladen, ovens en fornuizen worden door de afwas dames schoongemaakt.
6. Voor alle kookavonden, vaste of huur, is het verplicht alle drank van de vereniging te betrekken. Speciale wensen kunnen ingevuld worden door de vaste leverancier van de vereniging. Het zelf meenemen van drank is niet toegestaan en kurkengeld kent de vereniging niet. In zeer bijzondere gevallen kan hiervan, na overleg met de penningmeester, worden afgeweken
7. Het is voor leden mogelijk de verenigingsruimte te huren op de niet voor kookgroepen gereserveerde vaste kookavonden. Reservering kan plaatsvinden via info@lccoosterhout.nl, die dan reservering in de, in het verenigingsgebouw aanwezige, verenigingsagenda zal vastleggen.
8. De verhuur-, gebruikstarieven en contributie worden jaarlijks bij de begroting door de algemene ledenvergadering vastgesteld (zie tarievenlijst website LCC).
9. De reservering dient ten minste 10 dagen van tevoren te worden geannuleerd bij het niet doorgaan van de activiteit op de afgesproken dag. Bij niet tijdig annuleren zullen dekosten van de huur en eventuele andere kosten in rekening gebracht worden.
Artikel 2. Lidmaatschap.
1. Aanmelding van gastkokers dient te geschieden bij de chef van de groep die dan na2x gastkoker te zijn geweest het toekomstig lid een inschrijfformulier verstrekt.
2. Door de ledenadministratie wordt aan het lid een lidcode verstrekt, waarmee deze kan inloggen op het besloten gedeelte van de website.
3. Een gastkoker kookt tweemaal in een kookgroep en wordt dan al dan niet als lid door deze kookgroep geaccepteerd. De toelating wordt bepaald door de betreffende groep. Indien meer dan één lid zich tegen de toelating verzet wordt de gastkoker niet toegelaten. Men treedt toe tot de LCC voor minimaal één kookseizoen of tot het einde van het (seizoen bij tussentijdse toetreding). Restitutie van contributie is niet mogelijk. Vrijwillige uittreding kan slechts geschieden door tijdige schriftelijke opzegging bij de secretaris, secretaris@lccoosterhout.nl,
Versie 23-03-2016 LCC
voor 1 november van het lopende jaar. Bij te late opzegging wordt nog een jaar contributie in rekening gebracht.
4. De volgende vormen van lidmaatschap zijn mogelijk binnen kookclub LCC.
5. Het Duo lidmaatschap: Verdeling over de maanden wordt door het DUO onderling afgestemd.
6. Het Halve lidmaatschap: Maximaal 5 x koken.per kalenderjaar aanwezig op een kookavond in de maand x is uiterlijk de 20e van de voorgaande kalendermaand bekend bij de chef van de kookgroep i.v.m. bestelling van de ingrediënten.
7. Per kookgroep zijn maximaal 2 plaatsen mogelijk met ander lidmaatschap dan volledig.
8. Leden die weigeren zich aan de bepalingen van de statuten of het huishoudelijk reglement te onderwerpen of zij, die door hun gedrag daar aanleiding toe geven, kunnen door het bestuur worden geroyeerd. Een tegen zulk royement aangetekend beroep dient binnen vier weken in een bestuursvergadering te worden behandeld.
9. Indien door het bestuur proefkook sessies of thema bijeenkomsten worden georganiseerd kan zij hiervoor afwijkende tarieven vaststellen.
10. Indien het bestuur in overleg met de chef een gastkoker aan een groep toewijst dan kan zij voor de eerste kennismakingsavond een afwijkend tarief vaststellen. Wenst de gastkoker een lidmaatschap aan te gaan, dan geldt het bepaalde onder lid 1 t/m 3.
Artikel 3. Betalingen.
1. Om lid te worden van kookclub LCC is een inschrijfgeld verschuldigd van 75 euro.
2. De in het verleden gekochte obligaties zullen terugbetaald worden met een maximum van 15 betalingen per jaar indien het nettoresultaat voldoende is..
3. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Het geldende contributiebedrag wordt door het bestuur gepubliceerd. De contributie dient voor 1 februari van het lopende jaar te zijn voldaan. Bij aanvang van het lidmaatschap in de loop van een jaar is de contributie pro rato verschuldigd. De contributies bij latere toetreding dienen binnen 1 maand na factuurdatum te worden voldaan. Bij wanbetaling zullen gepaste maatregelen genomen worden.
4. Zoals in artikel 1, lid 1 is gesteld dienen groepen minimaal 12 leden te hebben of akkoord te gaan met aanvulling van het aantal leden. Groepen die zelf een maximumaantal leden vaststellen dienen dit schriftelijk aan het bestuur mede te delen. In het geval een kookgroep minder dan 12 leden heeft, wordt de contributie per lid van de betreffende kookgroep verhoogd met € 20 bij 11 leden, € 40 bij 10 leden en € 60 bij 9 leden. Met ingang van 1 januari 2010 zal aan iedere kookgroep, die verklaard heeft geen leden te willen aannemen, met minder dan 12 leden deze regel worden opgelegd.
5. Na afloop van elke kookavond wordt aan de kasbeheerder van de groep een afrekeningformulier toegezonden. Deze afrekening dient via bankoverschrijving binnen 14 dagen te worden voldaan.
Artikel 4. Maatregelen van orde en gedrag.
1. Het bestuur heeft de bevoegdheid maatregelen van orde uit te vaardigen, evenals gedragsregels voor bepaalde functionarissen, zoals chefs en commissie leden.
2. Handelingen in strijd met maatregelen of gedragsregels kunnen voor het bestuur – overeenkomstig artikel 8, lid 1 van de statuten – aanleiding vormen om over te gaan tot royement.
3. Schade aan serviesgoed, handgereedschap en keukenapparatuur of inventaris dient aan de chef gemeld te worden en moet worden vergoed volgens de daarvoor geldende regels.
4. Het inhalen van geplande kookavonden kan slechts bij uitzondering geschieden na overleg met de chef van de gastgroep. Men moet dit wel kenbaar maken voordat de eigen kookavond heeft plaatsgevonden.
5. Indien een lid niet kan meekoken en ook niet kan invallen in dezelfde maand kan een gastkoker de plaats innemen van een afwezig lid, er is dan geen gastkokerstarief verschuldigd,
6. Roken in keuken en restaurant of wijn lokaal is niet toegestaan.
7. Door de vereniging wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voor zover de door de vereniging afgesloten wettelijke aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft.
Artikel 5. Slotbepaling.
In alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet of onvoldoende voorziet, beslist het bestuur. Het Huishoudelijk Reglement is op 7 December 2015 door de Algemene Ledenvergadering gewijzigd en opnieuw vastgesteld.

 

inloggen

Probeer het a.u.b. nogmaals
Sluiten

wachtwoord aanvragen

Probeer het a.u.b. nogmaals

Controleer uw e-mail voor nieuwe gegevens.

terug naar inlogscherm
Sluiten
Sluiten